Kouluille

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan kouluissa tulisi tukea oppilaan maailmankuvan ja identiteetin kehitystä ja vahvistaa osallisuuden tunnetta. Heitä tulisi tukea oman arvoperustan rakentamisessa. On myös tärkeää luoda oppilaalle kokemus siitä, että voi vaikuttaa omiin ja yhteisiin asioihin. Oppilaiden ja kouluhenkilöstön elämää ja ihmisoikeuksia kunnioittavat asenteet ovat tärkeitä tekijöitä tasa-arvon tavoitteen ja laajan yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumiseksi. Yhdessä ilman rasismia -opetuskokonaisuus tukee kouluja näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Kokonaisuus tukee monipuolisesti perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen edistämistä.

Yhdessä ilman rasismia tarjoaa osallistavan koulutuksen alakoululaisille sekä yläkoulun 7.luokkalaisille. Koulutuskokonaisuuden yleistavoitteena on lisätä lasten ja kouluyhteisön tietoisuutta rasismista, omista ennakkoluuloista ja etuoikeuksista, sekä ennaltaehkäistä rasismia ja parantaa siihen puuttumisen keinoja. Antirasistisella toiminnalla voimme tehdä yhteiskunnasta paremman kaikenlaisille suomalaisille, ja edistää maahanmuuttaneiden kotoutumista.

Koulutus tarjoaa kaikille osallisille, lapsille ja aikuisille, tapoja antirasististen teemojen käsittelyyn. Toiminnan prosessiluontoisuus antaa syvemmän oppimismahdollisuuden, kuin yksittäinen oppitunti. Koulutus myös tarjoaa luokanopettajalle välineitä ottaa teema aktiiviseksi osaksi opetusta.

Yhdessä ilman rasismia -koulutuskokonaisuus

Koulutus käynnistetään toiminnan aloittavalla starttitunnilla, joka toteutetaan etäyhteyksin. Keskeisiin rasismin käsitteisiin tutustutaan lapsia osallistavin ja motivoivin keinoin. Starttitunnin sisältö avaa käsiteltävää teemaa yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden arvostamisen kautta. Starttitunnilla puhutaan mm ennakkoluuloista ja stereotypioista sekä avataan rasismin käsitettä. Tunnilla myös pohditaan keinoja rasismiin puuttumiseksi.

Starttitunnin jälkeen voivat lapset luokanopettajan ohjauksella tehdä tehtäviä, joiden avulla syvennytään rasismiin liittyviin aiheisiin ja sen ympärillä vaikuttaviin tekijöihin.

Koulutuskokonaisuuden yhteinen lopetus toteutetaan hanketyöntekijän ohjaamana työpajana, joka syventää opittua. Työpaja on toiminnallinen ja lapsia osallistava, jossa hyödynnetään erilaisia menetelmiä, kuten draamakasvatusta. Työpajojen opetussisällöt, tehtävät ja harjoitteet ovat ikäryhmittäin suunniteltuja. Oppilaiden kanssa käsitellään aihetta ikätasoon sopivalla tavalla. Työpajojen tehtävissä mm harjoitellaan asettumista toisen ihmisen asemaan sekä pohditaan antirastisia tapoja toimia arjessa.

Koko koulutuskokonaisuuden kesto aina starttitunnista työpajaan on noin 2-4 viikkoa, mutta materiaali on luokanopettajan hyödynnettävissä myös prosessin jälkeen, joten antirasistiset teemat on helppo ottaa osaksi opetusta myös jatkossa.

Kiitos uusista ajatuksista ja uusista tehtäväideoista asioiden käsittelyyn.

– 5.luokan opettaja, Espoo, 2022

Ohjaaja antoi tilaa oppilaiden kertomuksille. Oppilaiden oma ääni oli harjoitteita tärkeämpää. HYVÄ!

– 4.luokan opettaja, Helsinki, 2023